Επιλογή Σελίδας

Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία - ΑμεΑ

Η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ» συμμετέχει στο Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία-ΑμεΑ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), βάσει του Ν.3404/2005 Άρθρο 17 και του Ν.4009/2011 άρθρο 48, αλλά και στη βάση της νέας Προγραμματικής Συμφωνίας για τη «Σύσταση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» όπως έχει ψηφιστεί και υπογραφεί στις 20-5-2020 από τα μέλη του, τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Ακαδημία.

Στην AMELib τεκμηριώνονται και αναρτώνται τα διδασκόμενα βιβλία των ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Δίκτυο, τα τεκμήρια που παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και τεκμήρια ανοιχτής πρόσβασης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι χρήστες των υπηρεσιών του Συνεργατικού Δικτύου και της AMELib είναι τα εντυπο-ανάπηρα (print-dsabled) μέλη των βιβλιοθηκών του Δικτύου. Η εντυπο-αναπηρία ως όρος αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν 4672/2020 για:

Α) ένα άτομο με προβλήματα όρασης, που δεν επιδέχονται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία, και το οποίο για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοιο πρόβλημα,

Β) ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία,

Γ) ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειρισθεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του, σε βαθμό που κανονικά θα ήταν ικανοποιητικός για να μπορεί να διαβάζει».

Οι δικαιούχοι εντυπο-ανάπηροι χρήστες έχουν πρόσβαση στο σύνολο της συλλογής της AMELib, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους.

Εγγραφή χρήστη στην AMELib

Οι δικαιούχοι χρήστες εγγράφονται με αίτηση τους στην AMELib και μέσω της «Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ» πιστοποιούνται, αφού έχουν προσκομίσει τις σχετικές γνωματεύσεις από αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

– Για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οι γνωματεύσεις που γίνονται δεκτές  είναι από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ,Ε.Σ.Υ.).

Την ευθύνη για την ορθότητα της γνωμάτευσης φέρουν αποκλειστικά οι γνωματεύσαντες.

Κατά την εγγραφή τους ενημερώνονται για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις ποινές που επισύρει η παραβίαση του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού.

Οι κωδικοί πρόσβασης τους χορηγούνται αφού έχουν κάνει αποδοχή των όρων στην αρχική δήλωση εγγραφής τους.

Οι χρήστες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων χάνουν την πρόσβαση τους στη συλλογή της AMELib και υφίστανται τις νομικές κυρώσεις που επισύρει η πράξη τους. (βλέπε, Αίτηση εγγραφής στην AMELIb).

 

  • Αν υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 5% ή άλλο προσωπικό του Ιδρύματος που είναι χρήστες της Βιβλιοθήκης, είναι δυνατόν να κάνουν εγγραφή στην AMELib, αφού προσκομίσουν στην γραμματεία τους ή στην υπηρεσία τους σχετική γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (βλέπε Παράδειγμα γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Κατά την εγγραφή τους οι χρήστες ενημερώνονται για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις ποινές που επισύρει η παραβίαση του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού.

Οι κωδικοί πρόσβασης τους χορηγούνται αφού έχουν κάνει αποδοχή των όρων στην αρχική δήλωση εγγραφής τους.

Οι χρήστες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων χάνουν την πρόσβαση τους στη συλλογή της AMELib και υφίστανται τις νομικές κυρώσεις που επισύρει η πράξη τους. (βλέπε Αίτηση εγγραφής στην AMELIb).

Εργαλεία προσβασιμότητας

Η AMELib διαθέτει διάφορους προσβάσιμους μορφότυπους των έργων. Για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού, ενημερωθείτε για μερικά τα εργαλεία προσβασιμότητας, που θα χρειαστείτε:

Αναγνώστες EPUB

Thorium

Calibre

Αναγνώστες DAISY

DDReader

AMIS

Μετατροπές Κειμένου σε Ομιλία

eSpeak

Αναγνώστες Οθόνης

NVDA

Σύνδεσμος

http://amelib.seab.gr/sites/default/files/logo.png

Επικοινωνία: https://amelib.seab.gr/contact

Παράδειγμα γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Αίτηση χρήστη για εγγραφή στην AMELib

(https://amelib.seab.gr/registration-form)