Επιλογή Σελίδας

Διαχείριση Βιβλιογραφικών Αναφορών

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι σε μία ερευνητική εργασία.

Βιβλιογραφικές αναφορές δημιουργούνται όταν χρησιμοποιούμε στοιχεία, πληροφορίες, δεδομένα κλπ. άλλου δημιουργού και τα συμπεριλαμβάνουμε στην ερευνητική μας εργασία.

Τα λογισμικά (εργαλεία) διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών μας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσουμε όλες τις πληροφοριακές πηγές που έχουμε χρησιμοποιήσει με σωστή και δομημένη μεθοδολογία, βάση τα πρότυπα βιβλιογραφιών (πχ. APA, MLA κ.α.) που υπάρχουν.

Με τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών μπορούμε να δημιουργήσουμε τις βιβλιογραφικές αναφορές είτε κατά την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας είτε κατά την ολοκλήρωση της δημιουργίας της .

Τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών παρέχουν τη δυνατότητα:

  • Αναζήτησης και αποθήκευσης των αρχείων ώστε να είναι οργανωμένα σε οποιαδήποτε μορφή (doc, pdf κλπ).
  • Εισαγωγής των βιβλιογραφικών αναφορών απευθείας από δικτυακές βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, κ.α.
  • Δημιουργίας και οργάνωσης των βιβλιογραφικών αναφορών.
  • Μορφοποίησης των βιβλιογραφικών αναφορών (MLA, APA, κ.α.),
  • Δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών και σε άλλες ερευνητικές εργασίες.
  • Συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Η Βιβλιοθήκη προτείνει τα ακόλουθα εργαλεία για την καλύτερη οργάνωση  των Βιβλιογραφικών Αναφορών της έρευνα σας:

  • Mendeley (Διαδικτυακό – δωρεάν)
  • ZOTERO  (Διαδικτυακό – δωρεάν)
  • CiteULike (Διαδικτυακό – δωρεάν)