Επιλογή Σελίδας

Οδηγός Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι τα αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού πάνω στο έργο του. Η ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία ενός  δημιουργού για ένα έργο, μίας μελέτης, μίας έρευνας κλπ, Ν.2121/1993 αναγνωρίζει δύο δικαιώματα, το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα. Το ηθικό δικαίωμα συνδέει αναπόσπαστα τη δημιουργία του έργου με το δημιουργό του, το περιουσιακό δικαίωμα αφορά την οικονομική αξία ενός έργου και την εμπορική του εκμετάλλευση. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν ειδικές περιπτώσεις για  εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για κοινωνικούς λόγους (π.χ. Άτομα με ειδικές ανάγκες) ο Νόμος 2121/1993 αναγνωρίζει και περιορισμούς των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας των δημιουργών. 

Παρακάτω παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα όσον αφορά  τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών/συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, του HEAL-Link καθώς και για την φωτοτύπηση έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης. 

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών

  • Συνδρομές HEAL-Link: «Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link. Επισημαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες των Ιδρυμάτων-μελών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ιδρυμα στο οποίο ανήκουν»(ανακοίνωση HEAL Link που συνοδεύει κάθε προσπάθεια πρόσβασης στις πηγές του).

HEAL-Legal. Υπηρεσία νομικής συμβουλευτικής για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

IFLA.Copyright Limitations and Exceptions for Libraries & Archives

Φωτοτυπίες

Για ιδιωτική χρήση

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ εάν χρειαστεί να φωτοτυπήσουν έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης οφείλουν να είναι ενήμεροι σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να σέβονται τους όρους που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία Ν.2121/1993.

Επομένως, επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή υλικού προστατευμένου από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του δημιουργού μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο για τμήματα ενός έργου (βιβλίο, άρθρο, διατριβή, κ.ά.).

Η αναπαραγωγή  ολόκληρου βιβλίου χωρίς την άδεια του δημιουργού και του εκδότη, δεν υπάρχει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2121/1993 (αρθρ.198)ακόμα κι αν αυτό  γίνεται από τον ίδιο το χρήστη ή  αν γίνεται  για ιδιωτική χρήση. 

Περισσότερα για την πνευματική Ιδιοκτησία: 

  1. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://www.opi.gr
  2. Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα – HEAL-Legal: