Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο «Διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδικτυακό περιβάλλον: μία εισαγωγή στην εκκαθάριση και αδειοδότηση δικαιωμάτων», που διοργανώνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 (11:00-13:30).

Ολοένα και περισσότεροι μεγάλοι και μικροί πολιτιστικοί φορείς, όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, αλλά και δήμοι, τοπικοί σύλλογοι κ.ά, ψηφιοποιούν τις πολιτιστικές συλλογές που επιμελούνται με σκοπό να τις διαθέσουν διαδικτυακά για χρήση και επανάχρηση από διαφορετικές κοινότητες ενδιαφέροντος.

Το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας που ψηφιοποιείται στη χώρα, συγκεντρώνεται, εμπλουτίζεται και καθίσταται ευρέσιμο, με πρότυπο τρόπο, μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr. Σκοπός του SearchCulture.gr είναι να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της άυλης και υλικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς που ψηφιοποιείται από τους φορείς και φιλοξενείται σε επιμέρους αποθετήρια, καθώς και να το καταστήσει ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας, έτσι, στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον πολιτισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και για το ευρύ κοινό.

Καθώς κλιμακώνεται σε εθνικό επίπεδο η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος, η παρουσίαση του σχετικού με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας νομικού πλαισίου που διέπει την ψηφιοποίηση και κυρίως τη διαδικτυακή διάθεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο, αφενός, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όπου αυτά υφίστανται, και, αφετέρου, την υιοθέτηση ανοικτών πολιτικών που επιτρέπουν την επανάχρηση του ψηφιακού μας αποθέματος με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς.

Το σεμινάριο θα προσφέρει μία σύντομη εισαγωγή στο πολυσύνθετο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στις βασικές αρχές που το διέπουν, στα κύρια σχετικά νομοθετήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στα επίπεδα δικαιωμάτων και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ένας φορέας ώστε να είναι σε θέση να διαθέσει τις ψηφιακές αναπαραγωγές των τεκμηρίων του διαδικτυακά.

Επιπλέον, οι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ραγδαία αναπτυσσόμενο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στον Πολιτισμό (OpenGLAM) και τις καλές πρακτικές αδειοδότησης με τη χρήση των τυποιημένων μηχαναγνώσιμων αδειών Creative Commons και RightsStatements.org που χρησιμοποιούνται και στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και την Europeana.

Το σεμινάριο στοχεύει στην ενδυνάμωση της γνώσης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά νομική συμβουλή και δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη νομική συνδρομή που ενδεχομένως να απαιτείται κατά περίπτωση για την διαχείριση και την εκκαθάριση των δικαιωμάτων ενός φορέα.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους με προεγγραφή εδώ, αλλά απευθύνεται ιδιαιτέρως σε επιμελητές και διαχειριστές έργων που έχουν την ευθύνη της ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής διάθεσης πολιτιστικών συλλογών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr.

Το σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά σεμιναρίων που διοργανώνει η ομάδα ανάπτυξης του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής διάθεσης του ψηφιακού μας πολιτισμού.

H αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.